Algemene voorwaarden

Al onze rekeningen zijn contant betaalbaar, tenzij anders uitdrukkelijk gesteld.

De niet-betaling van een enkele factuur of wissel op de vervaldag maakt echter het nog verschuldigde bedrag op alle andere, zelfs niet vervallen facturen of wissels van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling invorderbaar.

Mocht er gegronde twijfel ontstaan omtrent de juiste nakoming van de verplichtingen vanwege de koper, dan is deze gehouden om op eerste verzoek zekerheidsstelling te verlenen.

Per maand vertraging, zal elke onbetaalde rekening van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving aan de rentevoet van de Nationale Bank een discontovoet bedragen plus 3%. Bovendien, in geval van ongerechtvaardigd niet-betaling op de vervaldag , wordt de rekening van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met een forfaitair bedrag van 15% met een minimum van € 75,00€.

Het gebrek aan betaling van een rekening op de vervaldag maakt de bedragen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de betalingsfaciliteiten van tevoren verleent, zelfs indien ontwerpen werden getekend op de koper.

In geval van vertraging in de betaling zijn wij voorts ertoe gerechtigd de uitvoering van de lopende bestellingen of alle verplichtingen tegenover de koper op te schorten of te annuleren en dit zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, met schadeloosstelling.

Om geldig te zijn, moeten alle klachten per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na levering worden ingediend. Na deze periode zal er geen positieve reactie worden gereserveerd voor eventuele klachten.

De geleverde produkten blijven onze eigendom tot de prijs volledig betaald is. Alle risico,s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Indien de koper de aan ons toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop. 

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Nivelles bevoegd, waarbij de Belgische wegeving alleen geldt. De verkoper behoudt het recht zich tot iedere andere bevoegde rechtbank te richten. 

Geslaagd
Informatie
Waarschuwing
Fout
Loading...